Praktik utomlands

Om du är student vid Lunds universitet och ska praktisera i Europa kan du vara berättigad till Erasmus praktikstipendium.

Information relaterad till Covid-19-pandemin

Från och med den 1 juli 2020 är det möjligt att genomföra praktik med Erasmus praktikstipendium. Informera dig om situationen i värdlandet, regler för inresa och tillstånd att praktisera i värdorganisationen. Håll dig uppdaterad under planeringsfasen så väl som innan avresa.

Vem kan söka Erasmus praktikstipendium?

För att vara behörig att söka Erasmus praktikstipendium måste du vara registrerad för heltidsstudier samt ha för avsikt att ta examen vid Lunds universitet. Det är även möjligt att söka stipendiet för en praktikperiod efter avslutade studier, men ansökan måste skickas in under sista terminen på ditt program.

Tre sätt att göra praktik utomlands med Erasmus-stipendium:

 • Som en del av en praktikkurs eller examensarbete vid Lunds universitet
 • Som en frivillig praktik utanför ditt studieprogram vid Lunds universitet
 • Direkt efter avslutade studier vid Lunds universitet. Praktiken måste avslutas inom 12 månader efter utfärdad examen.

Praktiken ska motsvara heltidsarbete under en sammanhängande period från två hela månader upptill 12 månader.

Godkända företag

Du kan praktisera på företag, organisationer samt utbildnings- eller forskningscentrum. Praktik i forskargrupper utomlands vid lärosäten som ingår i LERU STREAM omfattas också. Om du gör praktik vid ett lärosäte, måste det tydligt framgå att du praktiserar och inte studerar.

Organisationer som inte är godkända för Erasmuspraktik:

Läs mer om att hitta en praktikplats

Hitta en praktikplats

Stora företag och organisationer annonserar ofta om praktikplatser på sina hemsidor. Du kan även leta efter praktikplatser och examensarbete på Lunds universitets jobbportal. 

My Career - Lunds universitets jobbportal

Samt på:

Praktiken ska vara på heltid och omfatta en sammanhängande period från minst två hela månader upptill 12 månader. Tidigare Erasmusstudier/-praktik räknas ihop och den sammanlagda Erasmusmobiliteten får inte överstiga tolv månader per studienivå.

Praktiken ska vara inom ditt studieområde och måste godkännas av din institution.

Erasmusländer

Du kan praktisera i ett av följande 32 länder:

 • EU-länderna (inklusive ”Outermost regions” och ”Overseas contries and territories”, definierat av Counsil Desision 2013/755/EC): Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien*, Tjeckiska republiken, Tyskland, Ungern och Österrike
 • EES-länderna: Island, Liechtenstein och Norge
 • Makedonien och Turkiet
 • Läs mer om Ersmusmobilitet till Storbritannien nedan.

Tänk på att du måste vara bosatt i landet praktiken äger rum i. Detta gäller även för praktik i Danmark.

Du kan söka Erasmus praktikstipendium för praktik i ditt hemland, men din ansökan kommer ges lägre prioritet.

Stipendiet

Stipendiet är inte heltäckande, utan ett bidrag som ska användas till utgifter och andra omkostnader i samband med praktikperioden. Stipendiebeloppet beräknas på praktikperiodens längd (antal månader och dagar), baserat på vilket land praktiken äger rum i. Månadsbeloppen fastställs årligen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och är samma för samtliga läroverk i Sverige.

Länder med högre levnadskostnader: 2019–2021: 655 €/månad
Länder med lägre levnadskostnader: 2019–2021: 555 €/månad

Stipendiet betalas ut i två omgångar. Första delen, 70% av stipendiet, betalas ut i samband med att praktiken startar. Resterande belopp betalas ut efter praktikperioden har avslutats.

Om praktiken avbryts tidigare än avtalad period, blir du återbetalningsskyldig på hela eller en del av stipendiet.

Det är inte tillåtet att ta emot andra stipendier eller bidrag från EU eller UHR under samma period som du tar emot Erasmus praktikstipendium.

Hur du ansöker om Erasmus praktikstipendium

Läs om hur du ansöker om Erasmus praktikstipendium

Tågstipendier för Erasmus+ mobilitet

Lunds universitetet har ett ansvar för att minska sin klimatpåverkan och agera som ett föredöme. I linje med detta vill vi uppmuntra Erasmus-studenter, som antingen ska studera eller praktisera utomlands, att ta tåget till sin destination istället för att flyga. För läsåret 2020/21 kan utresande Erasmus+ studenter och praktikanter ansöka om tågstipendium. Lunds universitet har avsatt 100.000 kronor för ändamålet som ett pilotprojekt under läsåret 2020/21.
 
Stipendiestorlek:                      
SEK 500 till Köpenhamn
SEK 1.000 till Danmark
SEK 2.000 till övriga Europa
 
Som student förbinder du dig att, inom en månad efter ankomst till värduniversitetet, skicka biljetten tillsammans med en kortare reflektion över resan och en motivering till varför du valt tåg som färdmedel, till Externa Relationer. Ansökan om tågstipendium sker samtidigt och på samma formulär som ansökan om Erasmus+ stipendium.

Stöd för Erasmus+ studenter med barn

Utresande Erasmus+ studenter och praktikanter som reser med barn kan söka extra stipendiemedel på € 200 per månad, oavsett antalet barn. Studenter som gör praktik får idag ett särskilt praktiktillägg om € 195 per månad jämfört med stipendiet för studier. Tilläggen för praktik och medföljande barn kan inte kombineras, men praktiserande studenter med barn har rätt till det högre beloppet.
 

Ansökan om särskilt tillägg för barn sker samtidigt och på samma formulär som ansökan om Erasmus+ stipendium.

Stöd för Erasmus+ praktikanter med funktionsvariationer

Utresande Erasmus+ praktikanter med funktionsvariationer kan söka extra stipendiemedel.

Lunds universitet kan söka bidrag för upp till 100 procents täckning av de merkostnader som uppstår i samband med studentens utlandsvistelse. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som lärosätet eller den enskilde studenten får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis:

 • transporter
 • undervisningsmaterial
 • boende
 • assistent/medföljare
 • medicinsk uppföljning, fysioterapi
 • läkarundersökning i värdlandet

För mer information, kontakta Pedagogiskt stöd

Erasmusmobilitet till Storbritannien

Den 31 januari lämnade Storbritannien EU med ett avtal som innebär att Storbritannien deltar i Erasmus+ programmet under hela 2020. Det innebär att studenter som har beviljats en utbytesplats i Storbritannien under 2020 kan beviljas Erasmuspraktikstipendium.
Läs mer om Brexit på Universitets- och högskolerådets hemsida

Kontaktinformation

Handläggare för Erasmuspraktik
Janni Lundqvist Vedam
erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se
Tel: +46 46 222 01 36
Mobil: +46 730 80 84 95

Besöksadress: Stora Algatan 4, Lund

Postadress:
Erasmuspraktik
Janni Lundqvist Vedam
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

 

Tåg i rörelse. Foto.

Ta tåget till Europa - sök universitetets tågstipendium

Ansök om Erasmus praktikstipendium

10 augusti – 18 december

12 januari – 3 juni

Vi tar endast emot ansökningar under pågående ansökningsperioder. Skicka in din ansökan senast en månad innan praktiken startar. Du kan inte söka stipendiet retroaktivt.