Fusk på Högskoleprovet

Under 2019 har ett omfattande fusk på högskoleprovet kunnat beläggas. Högskoleprovet är gemensamt för alla högskolor i Sverige och det är Universitets- och högskolerådet (UHR) som ansvarar för att provet tas fram.
UHR beslutar även om resultat på provet. Har den som gjort provet fuskat, kan UHR underkänna resultatet.

Universitets- och högskolerådet (UHR) meddelar beslut till de universitet och högskolor som har antagit studenter på felaktiga grunder. UHR har vid ett antal tillfällen meddelat att det finns studenter vid Lunds universitet som är antagna på felaktiga grunder.

Så agerar Lunds universitet

Vid Lunds universitet är det Antagningsnämnden som beslutar om individärenden vid antagning.

Under 2019 och 2020 har nämnden tagit ställning till ett antal ärenden där UHR informerat universitetet om att rådet återkallat resultat från högskoleprovet på grund av fusk. Antagningsnämnden har i samtliga fall förutom ett kunnat konstatera att antagning inte kunnat ske till de aktuella utbildningarna utan de nu återkallade högskoleprovsresultaten. I de fallen hade antagningsbesluten alltså fattats på felaktiga grunder och nämnden har därför beslutat att återkalla antagningarna.

Återkallade antagningar

De personer vars antagningar blivit återkallade, har alla getts tillfälle att yttra sig över universitetets material i saken och blivit informerade om de möjligheter till stöd som erbjuds av Studentombudet och av Studenthälsan.

Var och en har underrättats individuellt; nämndens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor, därefter vinner de laga kraft. Det innebär att studenten inte får fortsätta den utbildning som hon eller han felaktigt har antagits till. Några personer har valt att överklaga besluten och i slutet av januari 2020 förelåg de tre första domstolsavgörandena: förvaltningsrätten i Malmö ansåg att Lunds universitet hade skäl att återkalla antagningarna och avslog överklagandena.

Berörda institutioner har blivit informerade. Om ytterligare ärenden aktualiseras från Universitets- och högskolerådets sida, behandlar Antagningsnämnden dem när UHR:s beslut vunnit laga kraft.

Särskild utredare utsedd

Det ingår inte i Antagningsnämndens uppdrag att avgöra vad som händer med betyg som tagits inom ramen för en utbildning där antagningsbeslutet återkallats. Regeringen har utsett en särskild utredare med uppdrag att bedöma om vissa åtgärder bör vidtas i syfte att förhindra fusk vid högskoleprovet. I ett tilläggsdirektiv utökades utredarens uppdrag med uppgiften att också ta ställning till om ett återkallande av beslut om antagning även ska medföra att poäng från genomgången examination ska återkallas. Utredaren lade fram sitt betänkande, Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen? (SOU 2019:50), i december 2019.

Kontaktinformation

Per Nilsén
Ordförande i Antagningsnämnden

E-post: per [dot] nilsen [at] jur [dot] lu [dot] se
Telefon:+46 46 222 10 42